1. (Source: yxxxxing, via rubeelzebub)

     
  2.  
  3.